Стипендии

GATE ОБЯВЯВА ДВЕ СТИПЕНДИИ НА DEEPMIND ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2023-2024 Г.

 

Институтът GATE има удоволствието да обяви две стипендии за академичната 2023-2024 г., щедро финансирани от DeepMind – британската компания, известна с научните си изследвания и иновации в областта на изкуствения интелект. Те са за студенти от женски пол или в неравностойно положение, които имат желание да придобият магистърска степен по програмите „Изкуствен интелект“, „Извличане на информация и откриване на знания“ и „Технологии за големи данни“ във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет.
Стойността на финансовата помощ е приблизително 24 050 евро за един стипендиант за цялата образователна програма. Тя покрива таксите за обучение и разходите за живот, изплащани на вноски по време на обучението. Освен това, в рамките на инициативата, стипендиантите ще получават и редовни покани за събития, организирани от DeepMind, субсидия за присъствие на международна изследователска конференция, както и за закупуване на основно оборудване за работа (подходящ лаптоп). Те също така ще разполагат с индивидуални ментори от DeepMind и GATE.
За четвърта поредна година институт GATE предоставя стипендии на DeepMind, като тази година към магистърските програми се добавя и най-новата – „Технологии за големи данни“, която е съвместна инициатива на GATE и ФМИ.
„Нашата цел е да предоставим възможно най-доброто образование на талантливи студенти, независимо от техния произход. Стипендиантската програма е огромен тласък за нас в нашата мисия да привличаме млади хора за кариера в областта на големите данни и изкуствения интелект,” коментира проф. Силвия Илиева, директор на института GATE.
Основната цел на партньорството между Софийския университет „Св. Климент Охридски“, GATE и DeepMind, е да демонстрира високата стойност за обществото, която носи насърчаването на студентите към научна кариера в стратегическите области на големите данни и изкуствения интелект, особено ако те принадлежат към групи в неравностойно положение или недостатъчно представени групи.

Условия за кандидатстване

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

 • да се идентифицират като жена; или да притежават по-нисък социално-икономически статус, който не им позволява да следват без финансова помощ;
 • да имат постоянно местожителство в България или в Европейския съюз;
 • да бъдат записани в програмата с успех на кандидат-студентските изпити не по-нисък от 4,50;
 • да са завършили бакалавърска степен с успех не по-нисък от 4,50.

Заявленията ще се приемат до 15 октомври 2023 г. чрез нашия онлайн формуляр. За да се класирате, ще бъде необходимо и да изпратите документите си по имейл на: career@gate-ai.eu, след подаване на заявлението. Моля, напишете пълното си име, за да можем да ги прикачим към вашето заявление.  Въпросните документи включват:

 1. Мотивационно писмо в свободен текст;
 2. Автобиография;
 3. Подписана декларация за доброволно и информирано съгласие за обработка на лични данни от името на института GATE и Софийския университет;
 4. Копие от диплома за завършена бакалавърска степен;
 5. Документ (удостоверение), че студентът е записан в магистърската програма с посочен успех на приемните изпити;
 6. Документ за доходи на всеки от родителите / настойниците от трудова дейност (Издава се от мястото на работа. Удостоверението трябва да съдържа информация за сумите, изплатени за последните 6 месеца);
 7. Удостоверение за декларирани доходи на кандидата и неговите родители. (Издава се от Националната агенция за приходите по местоживеене. Удостоверението е безплатно и трябва да съдържа информация за декларирани доходи за 2022 г. или декларация, че няма данни за такива доходи);
 8. Декларация, написана на ръка и подписана от кандидата, дали той/тя или член на неговото/нейното семейство има регистрирани фирми (не е необходима нотариална заверка).

Изборът на стипендианти ще се извърши от комисия за подбор, включваща преподаватели от ФМИ на базата на следните два критерия:

 • Удовлетворяване на критериите за допустимост;
 • Предоставена подкрепяща документация и доказателства (финансово състояние, степен на успех на ученика, автобиография и др.).

Успешните стипендианти ще бъдат избрани въз основа на:

 • Съдържание на заявлението (качество на мотивационното писмо и автобиографията);
 • Потвърждение за допустимост (както е посочено в критериите и подкрепено с всички необходими доказателства).

Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите до 25 октомври 2023 г.