Първи (зимен) семестър

Задължителни дисциплини (брой кредити)

Управление и обработка на големи данни (6 ECTS)

Въведение в науката за данни и ИИ (6 ECTS)

ИИ за системи с големи данни (7 ECTS)

 

Избираеми дисциплини (брой кредити)

Обогатяване на данни (6 ECTS)

Подходи за обработка на естествен език (6 ECTS)

Обработка на големи обеми от данни за Интернет на нещата  (5 ECTS)

Иновации на продукти и услуги (6 ECTS)

 

За да приключи семестъра студентът следва да завърши успешно дисциплини, носещи не по-малко от 30 кредита (общо от задължителни и избираеми)