МП Технологии за големи данни

Курс: Задължителен

Семестър: 1

Кредити6

Оценяване: комплексно

ОБНОВЕН

Наименование на курса:

Общо часове

Лекции

Семинари

Практически

Самоподготовка

Управление и обработка на големи данни

180

30

0

30

120

Резюме на курса:

Курсът запознава с принципите, концепциите и абстракциите за моделиране на големи данни и извършването на мащабни изчисления с тяхното интензивно използване. Студентите ще усвоят как да подготвят данните и преобразуват техни характеристики за целите на анализ със средствата на машинното обучение и изкуствения интелект. Те ще придобият умения за разрешаване на проблеми с нормализация на данните, липсващи стойности, отклонения, както и за проектиране и внедряване на големи бази от данни като такива без схема, хранилища ключ-стойност, документи хранилища, и др. Студентите ще научат как да управляват данни в паметта, как да управляват и обработват непрекъснат поток от данни с помощта на Spark и Flink и как да извършват пакетна обработка на данни върху Hadoop с програмния модел MapReduce.

МП Технологии за големи данни

Курс: Задължителен

Семестър: 1

Кредити6

Оценяване: комплексно

НОВ

Наименование на курса:

Общо часове

Лекции

Семинари

Практически

Самоподготовка

Въведение в науката за данни и ИИ

180

30

0

30

120

Резюме на курса:

Курсът предоставя задълбочено разглеждане на техниките и теориите в науката за данните и изкуствения интелект, като акцентира върху практическите им приложения. Студентите ще се потопят в света на Python, основния анализ на данни и визуализация, разбирайки дълбочините на процеса на науката за данните. Представени са чрез практически казуси конкретни методи като групиране, класификация и регресия. Отделна част, посветена на изкуствения интелект, разглежда методите и приложенията в традиционния ИИ, завършвайки с критично обсъждане на етичните аспекти в областта. 

 

МП Технологии за големи данни

Курс: Задължителен

Семестър: 1

Кредити7

Оценяване: текущо

НОВ

Наименование на курса:

Общо часове

Лекции

Семинари

Практически

Самоподготовка

ИИ за системи с големи данни

210

30

15

30

135

Резюме на курса: 

Курсът се фокусира в основната роля на AI в обработката на големи данни, обхващайки класически области като решаване на проблеми, планиране и машинно обучение. Той предоставя на студентите опит за ефективно изпълнение на задачи като търсене, класификация и оптимизация. Посредством лекциите студентите разбират ключовите концепции за ИИ и тяхното приложение при решаване на проблеми с данни, докато семинарите предлагат практически опит, подкрепящ лекционния материал и усъвършенстват уменията за изграждане на интелигентна система за обработка на данни.

 

МП Технологии за големи данни

Курс: Задължителен

Семестър2

Кредити7

Оценяване: текущо

НОВ

Наименование на курса:

Общо часове

Лекции

Семинари

Практически

Самоподготовка

Инженеринг на големи данни

210

30

0

45

135

Резюме на курса:

Курсът представя основните принципи, методи и техники за проектиране и внедряване на системи за големи данни. Той предоставя необходимите познания за големи данни, различни архитектури на системи, ориентирани към обработка на големи данни, заедно с технологиите и инструментите за извършване на това в паметта, в процеса на предаване и при съхранението при клиента, в платформата за данни и в хранилището на данни.

 

МП Технологии за големи данни

Курс: Задължителен

Семестър2

Кредити6

Оценяване: комплексно

НОВ

Наименование на курса:

Общо часове

Лекции

Семинари

Практически

Самоподготовка

Подходи за споделяне на данни

180

30

15

15

120

Резюме на курса: 

Курсът описва пространствата от данни като новаторски подход към суверенно и сигурно споделяне на данни. Той изяснява основополагащите принципи на дизайна на пространството от данни и механиката на надежден обмен на данни. Студентите ще се задълбочат в архитектурните аспекти на пространствата от данни, разбирайки техните функции чрез казуси. Практическите сесии на тестово пространство от данни допълнително ще обогатят обучението, проправяйки пътя за практически ориентирани курсови проекти.

 

МП Технологии за големи данни

Курс: Избираем

Семестър: 1

Кредити6

Оценяване: текущо

НОВ

Наименование на курса:

Общо часове

Лекции

Семинари

Практически

Самоподготовка

Обогатяване на данни

180

30

0

30

120

Резюме на курса:

Курсът за обогатяване на данни е предназначен за студенти с основни познания по анализ на данни и програмиране, за предпочитане на Python или R. Познаването на източниците на данни, техниките за предварителна обработка и концепции като почистване на данни е от съществено значение. Въпреки че предишен опит в статистиката и машинното обучение би бил от полза, той не е задължителен. Курсът набляга на практически проекти и критично мислене, като покрива редица нива на експертност и предлага както теоретични, така и практически знания за обогатяване на данни.

 

МП Софтуерни технологии

Курс: Избираем

Семестър: 1

Кредити6

Оценяване: текущо

Наименование на курса:

Общо часове

Лекции

Семинари

Практически 

Самоподготовка

Иновации на продукти и услуги

180

30

30

0

120

Резюме на курса:

Този курс навлиза в сферата на дизайн мисленето, основен подход при създаването на иновативни продукти и услуги в различни области. Студентите ще бъдат потопени в цялостния процес, придобивайки практически опит с неговите инструменти и практики чрез групов проект. Учебната програма набляга на критериите за оценка на иновативни решения и ги интегрира в разработването на проекти. Семинарите ще улеснят дискусиите относно напредъка на проекта и предизвикателствата, допълнени от навременна обратна връзка от инструктора и задълбочени дискусии, осигурявайки цялостно разбиране и прилагане на принципите на дизайн мисленето.

 

МП Разпределени системи и мобилни технологии

Курс: Избираем

Семестър: 1

Кредити: 5

Оценяване: изпит

Наименование на курса:

Общо часове

Лекции

Семинари

Практически 

Самоподготовка

Обработка на големи обеми от данни за Интернет на нещата 

150

30

0

30

90

Резюме на курса:

Курсът, създаден за нуждите на МП "Разпределени системи и мобилни технологии" от катедра "Информатика", навлиза в предизвикателствата на големите данни. Той въвежда жизнен цикъл на анализ на данни, като набляга на приложенията му при обяснение на събития, прогнозиране и ориентирано към целите напътствие. Студентите ще използват Python за дейности по анализ на данни и ще използват модели за машинно обучение, за да се справят с различни аналитични задачи.

 

 

МП Изкуствен интелект

Курс: Избираем

Семестър: 1

Кредити6

Оценяване: комплексно

Наименование на курса:

Общо часове

Лекции

Семинари

Практически 

Самоподготовка

Подходи за обработка на естествен език

180

45

0

15

120

Резюме на курса:

Този курс ни потапя в огромното царство на неструктурирания текст, като набляга на винаги актуалните цели на компютърната лингвистика, установени преди шест десетилетия. С множество публични текстови ресурси, като многоезична Уикипедия и патентни архиви, курсът подчертава потенциала на анализа на текст в области като медицината за разкриване на новаторски прозрения. Студентите ще бъдат запознати с основните концепции в автоматизираната обработка на естествен език, обхващаща морфологичен, синтактичен и семантичен анализ. Курсът хвърля светлина върху присъщите предизвикателства, пред които са изправени компютрите при разбирането на естествения език. Практическите приложения включват обработка на записи в Уикипедия, патенти и анонимни досиета на български пациенти, с практически упражнения, използващи публични софтуерни инструменти.

 

МП Софтуерни технологии

Курс: Избираем

Семестър2

Кредити: 5

Оценяване: комплексно

Наименование на курса:

Общо часове

Лекции

Семинари

Практически 

Самоподготовка

Разработване на системи с компоненти с ИИ

150

30

30

0

90

Резюме на курса:

Този курс изследва разработването на интегрирани с ИИ софтуерни системи, като набляга на инженеринг на изискванията, архитектурата и осигуряване на качеството. Студентите ще научат съвременните инженерни процеси на ИИ и ще се задълбочат в етичните съображения за разработването на ИИ. Учебната програма завършва с независим проект, който да бъде представен по време на семинарно занятие.

МП Технологии за големи данни

Курс: Избираем

Семестър2

Кредити6

Оценяване: текущо

НОВ

Наименование на курса:

Общо часове

Лекции

Семинари

Практически

Самоподготовка

Граф бази данни

180

15

0

45

120

Резюме на курса:

Този курс се задълбочава в темата за граф бази данни, наблягайки на стандартите на W3C като RDF, RDF-Star и RDFS за представяне на данни и описание на схема. Студентите ще изследват референтни онтологии с помощта на OWL, ще се научат да интегрират данни от различни източници и контролират на качеството на основните данни. Учебната програма обхваща усъвършенствани заявки с помощта на SPARQL и GraphQL и демонстрира приложения от реалния свят, включително търсене по подобие, пълен текст и геопространствено търсене. Техники като виртуализация, обединяване и клъстерни архитектури осигуряват надежден достъп до данни и толерантност към грешки. Освен това курсът засяга интеграцията с корпоративните ИТ, като набляга на автентикацията, контрола на достъпа и съобщителните шини (Kafka).

 

МП Технологии за големи данни

Курс: Избираем

Семестър2

Кредити: 5

Оценяване: текущо

НОВ

Наименование на курса:

Общо часове

Лекции

Семинари

Практически

Самоподготовка

Разширен анализ на изображения

150

30

0

30

90

Резюме на курса:

Този курс се фокусира в усъвършенствани техники за анализ на изображения, за да подпомогне решаването на геоинформационни проблеми. Отвъд традиционните базирани на пиксели класификации, студентите ще изследват специализирани методи като Support Vector Machine, Random Forest и контекстуални класификации, използващи Convolutional Neural Networks. Учебната програма засяга предимствата и предизвикателствата на многовременния анализ на изображения, подсилени от казуси от реалния свят. Чрез лекции и практически сесии студентите ще усвоят програмни кодове, придобивайки задълбочено разбиране на алгоритмите за анализ на изображения, съчетавайки безпроблемно теория и практика.

МП Технологии за големи данни

Курс: Избираем

Семестър2

Кредити: 5

Оценяване: текущо

НОВ

Наименование на курса:

Общо часове

Лекции

Семинари

Практически

Самоподготовка

Заснемане и обработка на геопространствени данни за 3D моделиране

180

30

0

45

105

Резюме на курса:

Този курс помага на студентите да добият обзорна представа за различни сензори, от сателитни до земни, както и методологии за събиране и изследване на геопространствени данни. Той подчертава критичния подбор на методи за конкретни приложения. Студентите ще овладеят техники за геопространствено и дистанционно наблюдение, за да извличат автономно данни от изображения и да се справят с предизвикателствата в реалния свят. Курсът подчертава значението на качеството на данните в 3D моделирането, като въвежда методи, стандарти и платформи за разработване на 3D модели и цифрова репликация. Практическите сесии предлагат осмислянето на потенциални иновации, както и тяхната приложимост в контекста на различни държави.

 

МП Изкуствен интелект

Курс: Избираем

Семестър2

Кредити: 5

Оценяване: комплексно

Наименование на курса:

Общо часове

Лекции

Семинари

Практически 

Самоподготовка

Семантичен уеб

150

30

0

30

90

Резюме на курса:

Този курс се фокусира върху сърцевината на семантичните технологии, подчертавайки обработката на RDF данни и използването на свързани отворени данни. Той разглежда различни типове онтология, допълнени от приложения от реалния свят, и въвежда методи за ангажиране със семантични графи от знания. Учебната програма интегрира машинно обучение, невронни мрежи и техники за обработка на естествен език, пригодени за тези графи. В крайна сметка, курсът има за цел да даде възможност на студентите да използват огромни отворени набори от данни, както и вече съществуващи семантични модели и да произвеждат данни, придържащи се към съвременните стандарти за безпроблемна повторна употреба.

 

 МП Изкуствен интелект

Курс: Избираем

Семестър2

Кредити6

Оценяване: комплексно 

Наименование на курса:

Общо часове

Лекции

Семинари

Практически 

Самоподготовка

Препоръчващи системи

180

30

0

30

120

Резюме на курса:

Препоръчващите системи са подобласт в машинното самообучение, намираща широко комерсиално приложение (препоръчване на продукти, новини, музика и други). В курса ще бъдат разгледани основните проблеми пред препоръчващите системи и методи за тяхното решение. Основно внимание ще се обърне и на разработването на курсов проект, който прилага знанията от курса.

 

 МП Технологии за големи данни

Курс: Избираем

Семестър2

Кредити6

Оценяване: текущо

НОВ

Наименование на курса:

Общо часове

Лекции

Семинари

Практически

Самоподготовка

Големи софтуерни системи (нa Java)

180

30

0

30

120

Резюме на курса:

Курсът се занимава със създаването на големи софтуерни системи, използващи технологиите на Java Enterprise. Студентите ще изследват основните компоненти на софтуерна система, техните взаимовръзки и свързаните технологии. Учебната програма обхваща рамката за разработка на уеб приложения JSF2+ и компонентите на JakartaEE (по-рано JavaEE), включващи компоненти за бизнес данни, навигационни графики, многослойни системи и интернационализация на уеб приложения. Акцентът е поставен върху MVC архитектурата, жизнения цикъл на компонентите и техниките за визуализиране на диаграми и управление на различни типове данни.