Втори (летен) семестър

Задължителни дисциплини (брой кредити)

Инженеринг на големи данни (7 ESTC)

Подходи за споделяне на данни (6 ESTC)

 

Избираеми дисциплини (брой кредити)

Семантичен уеб (5 ESTC)

Разработване на системи с компоненти с ИИ (5 ESTC)

Граф бази от данни (6 ESTC)

Разширен анализ на изображения (5 ESTC)

Заснемане и обработка на геопространствени данни за 3D моделиране (6 ESTC)

Препоръчващи системи (6 ESTC)

Големи софтуерни системи (нa Java) (6 ESTC)

 

За да приключи семестъра студентът следва да завърши успешно дисциплини, носещи не по-малко от 30 кредита (общо от задължителни и избираеми)